ПРОМЕНИ В КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ ЗА 2012 Г.

От 1 януари 2012 г.  влизат в сила следните изменения в кодовете за вид плащане: Read more

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА НА САЙТА НА НАП

И през 2012 г. декларацията за доходите съдържа основна част и отделни приложения. Принципът е, че се попълват само онези приложения към декларацията, в които се посочва съответния вид доходи. Read more