СОФТУЕР НА НАП ПОСОЧВА РИСКОВИТЕ ФИРМИ

НАП започва изграждането на ново софтуерно приложение „Информационна система „Контрол”. Проектът е на обща стойност 2 973 716,87 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Новият софтуер ще позволи на администрацията да извършва периодично автоматична оценка на всички задължени лица. На базата на предварително зададени критерии, софтуерът ще може да отсява тези дружества и физически лица, които е най-вероятно да укрият доходи или да не спазват данъчното и осигурително законодателство. По този начин ще се подобри процесът по подбор на фирми за ревизии и проверки, като усилията на администрацията ще се насочат приоритетно към некоректните към бюджета лица. В замяна за коректните – ще се намали административната тежест и ще се ускори възстановяването на надвнесени данъци и осигурителни вноски.
Новият модул „Контрол” ще автоматизира процесите по селекция и възлагане на ревизии и проверки. По този начин ще се намали до минимум действието на човешкия фактор, като това се очаква да ограничи корупционния натиск върху клиентите на администрацията.
Целта на проекта за изграждането на софтуерно приложение „Информационна система „Контрол” е да се подобри контролно-ревизионната дейност на НАП, да се повиши събираемостта на данъчните и осигурителни задължения, както и да се подобри удовлетвореността на клиентите от дейността на приходната администрация.
С реализирането на проекта се предвижда и по-пълното използване на електронната комуникация с клиентите на администрацията, както и въвеждането на връчване и получаване на документи по електронен път в хода на контролните производства. Това ще облекчи и намали разходите на клиентите на НАП при контакта им с администрацията.

ТЕЛЕФОННИТЕ НОМЕРА В ЕДНО НАСЕЛЕНО ЩЕ СЕ НАБИРАТ С „0″ И КОДА НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО

Фиксираните телефонни номера в рамките на едно населено място от 10 март ще се набират с префикс „0″ и кода на населеното място. Така всички номера в България ще бъдат избирани по един и същи начин, съобщиха от Комисията за регулиране на съобщенията.

След влизането на новия регламент потребителите в София например ще трябва да наберат „02″ преди номера на търсения от тях абонат в същия град. Променя се и начинът на избиране на кратки номера за регионални услуги. Те вече ще бъдат избирани с префикс и съответния код на областен център в България. Например „точно време“ от гр. София и област София ще се избира с „02 180″, от Варна и област Варна с „052 180″ и т.н.

Избирането на номерата за спешни повиквания – 150, 160, 166 и 112, както и на номерата за предоставяне на услуги със социална значимост от обхват „116″ и на номерата за достъп до справочни услуги от обхват „118″, не се променя.

В рамките на шест месеца след въвеждане на този начин на набиране, при набиране на номер без префикс и код ще се включва гласово съобщение с текст, поясняващ изискването. Промяната в набирането няма да повлияе върху таксуването на разговорите. Разговорите в рамките на един и същ код остават на същата цена, според приложимата тарифа на съответния оператор.