ВРЕМЕННИТЕ ВНОСКИ ОТ СЪДРУЖНИЦИТЕ В ДРУЖЕСТВО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ДЕКЛАРИРАНЕ В ГДД ПО ЗДДФЛ

В указание на НАП се уточняват заемите (предоставените парични средства), които не подлежат на деклариране по чл.50 ал.1т.5 от ЗДДФЛ.

Накратко, в Годишното данъчна декларация НЕ СЕ ДЕКЛАРИРАТ:

1. Допълнителните вноски в капитала на дружеството, извършени по реда на чл.134 от ТЗ – направените по решение на общото събрание задължителни вноски за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства.

2. Паричните взаимоотношения – получени и продеставени средства – между физическо лице, собстваник на ЕТ и неговото предприятие.

3. Предоставени/получени заеми от предприятието на ЕТ. Същите се обявяват в отчетите на ЕТ.

4. Сумите за издръжка по смисъла на семейния кодекс (деца и съпруг/а, родители, внуци, правнуци, братя, сестри, дадо, баба), както и сумите, получени като дарение.

Тук можете да видите целия текст на указанието.

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗДРАВНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ БЕЗРАБОТНИТЕ

До 30 юни 2010 г.  се удължава срокът, в който всички, които внасят сами вноските си за здравно осигуряване от преди 1 януари 2010 г. трябва да подадат в НАП Декларация образец 7. Досега срокът за подаването на формуляра беше 1 март 2010 г. Това се отнася най-вече за трайно безработните, които не получават обезщетения от Бюрата по труда и не се осигуряват от държавата, както и за студенти над 26 г., които не работят. От 1 януари 2010 г. до момента в офисите на НАП в цялата страна са подадени над 168 000 Декларации образец 7.

За всички граждани, които започнат сами да внасят здравноосигурителните си вноски през 2010 г. остава задължението да подадат декларацията до края на месеца, следващ месеца, в който са започнали да плащат сами за здраве. Тоест ако от 1 януари 2010 г. сте в това качество и трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то до края на месец февруари трябва да подадете декларация образец 7.

Декларация образец 7 се подава за първи път тази година и е задължителен за всички, които сами внасят своите здравноосигурителни вноски. В декларацията, освен личните данни, се вписва началната дата, от която гражданинът е започнал да прави здравноосигурителните си вноски.

Задължението за подаване на декларация образец 7 не се отнася за регистрираните като самоосигуряващи се  – едноличните търговци, собствениците или съдружниците в търговски дружества, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, земеделските и тютюнопроизводителите.

Клиентите на НАП могат да получат Декларацията образец 7 в офисите и териториалните дирекции на НАП

Изтеглете Декларацията образец 7

Подаването на декларацията става в поделенията на НАП или по пощата, с обратна разписка.

От януари 2010 година месечната здравноосигурителна вноска за лицата, които са трайно безработни е не по-малко от 16,80 лева, които се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

НАП ПУСНА ДОХОДИТЕ НА 100-ТЕ НАЙ-БОГАТИ БЪЛГАРИ

НАП публикува доходите на стоте българи, които са получили най-много доходи извън трудови правоотношения според данните от подадените през 2009 г. данъчни декларации. Те са спечелили общо 347 млн. лв.
Първите трима в списъка имат общ доход над 48 млн. лв.

Доходи на първите 5-ма в списъка:
1. 16 980 604
2. 16 977 634
3. 14 283 048
4. 11 525 034
5. 10 301 404

17 души, които имат сметки в швейцарски банки, вече са се свързали с НАП. Повечето от тях задават въпроси за това какво ще предприеме приходната агенция, ако получи информация от германските данъчни власти за българи със сметки в Швейцария, каза шефът на НАП Красимир Стефанов. От НАП припомнят, че поддържането на банкова сметка в алпийската държава не означава автоматично, че има нарушение или престъпление. Такова би имало, ако титулярът на сметката няма достатъчно официално обявени печалби или доходи, за да си позволи да спести парите, които са депозирани в Швейцария.

В началото на март директорът на НАП и немският му колега ще се срещнат в Германия, за да обсъдят възможностите за обмен на тази информация

Над 90% от физическите лица, които получават най-високите доходи в България, са били длъжни, но не са се регистрирали по ДДС, съобщи още изпълнителният директор на НАП.

Всяко физическо лице, което е получило повече от 50 000 лв. доход, различен от заплата, задължително трябва да се регистрира по ДДС в 14-дневен срок от надвишаването на сумата. В облагаемия оборот попадат хонорари, консултантски възнаграждения, доходи от наем на недвижимо имущество и други. Всеки гражданин, който е пропуснал да направи регистрацията сам, ще бъде служебно регистриран от инспекторите на НАП. Освен това ще му бъде начислен дължимият ДДС за времето, от което е трябвало да се регистрира, заедно с всички лихви за периода до момента.

В близките няколко седмици на ДДС регистрация ще бъдат подложени и всички български граждани, които за последната данъчна година са получили повече от 50 000 лв. извън трудовия си доход. След като бъдат регистрирани по ДДС, физическите лица задължително ще трябва да начисляват косвения данък при извършваните от тях услуги, но и ще имат право да ползват данъчен кредит за направените покупки според общите правила на Закона за данък върху добавената стойност.

Източник: в.СЕГА

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 7 „ДАННИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ“

Декларация образец 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“ се  подава от всички лица, които имат задължение сами да внасят здравноосигурителни вноски. Тя се подава в териториалните структури на НАП по постоянен адрес. Това в масовия случай са трайно безработни, които не получават обезщетения от бюрата по труда и не са осигурени здравно от държавата. Задължението за подаване на декларация образец 7 не се отнася за лицата, регистрирани като самоосигуряващи се (едноличните търговци, собствениците или съдружниците в търговски дружества, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, земеделските и тютюнопроизводителите). Изтеглете Декларация 7

ДО 15 ФЕВРУАРИ НАД ЕДИН МИЛИОН ФИРМИ ТРЯБВА ДА АКТУАЛИЗИРАТ ДАННИТЕ В КЗЛД

Ръководствата на вътрешната комисия в Народното събрание и на Комисията за защита на личните данни са се договорили миналия четвъртък да подготвят законови промени, които да облекчат процедурата по регистрация и актуализация на оператори на лични данни. Read more

УЗАКОНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА „БЕЗРАБОТЕН“

В средата на януари с промени в Закона за социалното подпомагане бе гласувано узаконяването на професията „безработен“.  Промяната мина тихомълком през изпълнителната власт и парламента, без обсъждане и видим интерес, както от бизнеса, така и от представителите на данъкоплатците и икономическите наблюдатели.

Резултатът е възможност за доживотно социално подпомагане поради отмяна на ограничението от дванадесет месеца за получаване на социални помощи от безработни лица в трудоспособна възраст от 1 януари 2011 г.

Вижте цялата публикация в ДНЕВНИК