ПЕНСИОННАТА ДИЛЕМА – ДО 63 ИЛИ ДО 65 ГОДИНИ | ДВЕ ГОДИНИ ЩЕ СЕ ОБСЪЖДА ОПТИМАЛНОТО СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ВЪЗРАСТ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ – DNEVNIK.BG

Увеличаване на осигурителния стаж за пенсиониране с 3 години от началото на 2012 г. е едно от предложенията, които съветът по пенсионната реформа ще обсъжда, съобщи министърът на труда Тотю Младенов.

Вчера той обобщи решенията и препоръките на експертите, които разработват реформата на пенсионната система от септември 2009 г. Идеите ще се обсъждат през следващите 2 години, след което ще бъдат избрани промените в модела на системата.

И двата представени вчера варианта предвиждат да се работи по-дълго, тъй като през последните години дефицитът в държавните фондове се увеличава.
Ако първото предложението бъде прието, мъжете ще се пенсионират, след като са се осигурявали 40 години и са поне на 63-годишна възраст, а жените – след 37 години стаж и при навършени минимум 60 години (според сега действащите разпоредби мъжете се пенсионират при 37 години стаж, а жените – при 34 години).

Вторият вариант за промяна в условията за пенсиониране предвижда от 2012 г. възрастта за жените да се увеличава с по 4 месеца за всяка календарна година до 2019 г., когато ще се изравни с тази за мъжете – 63 години. Ако се прибегне до този вариант, от 2021 г. ще последва ново увеличение на пенсионната възраст, която през 2026 г. трябва да стане 65 години и за двата пола.

Предложени са и четири варианта за финансиране на втория стълб от пенсионната система. Ще се обсъждат и идеи как да се увеличат източниците на приходи в Сребърния фонд, в който се събират средства за покриване на недостига в пенсионния фонд след 2020 г. Зам.-министърът на труда Христина Митрева обясни, че едната идея е при влизането на България в еврозоната част от държавния резерв да постъпва във фонда.

НОВА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Всички лица, които имат задължение сами да внасят здравноосигурителни вноски от 01.01.2010 г. подават нова декларация – образец 7

Тя се подава в териториалните структури на НАП по постоянен адрес. Това в масовия случай са трайно безработни, които не получават   обезщетения от бюрата по труда и не са осигурени здравно от държавата. Задължението за подаване на декларация образец 7 не се отнася за лицата, регистрирани като самоосигуряващи се (едноличните търговци, собствениците или съдружниците в търговски дружества, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, земеделските и тютюнопроизводителите).

Декларация образец 7 се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, в който е възникнало обстоятелството за внасянето на здравноосигурителните вноски от лицата, които не са осигурени на друго основание. Тоест ако от 1 януари сте в това качество и трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то до края на месец февруари трябва да подадете декларация образец 7. Всички, които не подадат декларацията, но са били задължени да го направят, ще бъдат глобени от 500 до 1000 лева.

Декларация образец 7 може да се изпрати и по пощата с обратна разписка.

От 2010 г. влиза в сила още една промяна, която засяга българските граждани. От началото на годината здравноосигурителните права на лицата, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси здравна помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски.

От тази година лицата, които сами внасят здравноосигурителните си вноски и не са регистрирани като самоосигуряващити се (трайно безработни и не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и др.), дължат месечно 16,80 лева за здравни вноски. Те се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“

ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР 2010 Г.

Януари 2010 г.

Кодекс за социално осигуряване

10 януари
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Декември 2009 г. (първият работен ден след 10 януари 2010 г. е 11 януари 2010 г.)

10 януари
Внасяне от възложителя на дължимите за Декември 2009 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 януари 2010 г. е 11 януари 2010 г.)

31 януари
Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Декември 2009 г. (първият работен ден след 31 януари 2010 г. е 01 февруари 2010 г.)
Read more

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 2010

I. ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ

ЯНУАРИ

До 10-ти януари:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец декември 2009 г. за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.

ЗКПО
1. Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

ЗСВОТС
Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец декември 2009 г.

До 14-ти януари:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец декември на 2009 г.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец декември на 2009г.

До 15-ти януари:
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за януари за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
2. Внасяне на данъка върху приходите за месец декември 2009 г. от бюджетните предприятия
3. Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец декември 2009 г.: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
4. Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец декември 2009 г.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец декември 2009г.
2. Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, кражба, унищожаване на фискалното устройство през месец декември 2009г.

ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за четвърто тримесечие на 2009 г. от лицето, придобило дохода.

До 20-ти януари:
ЗКПО
1. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

ЗДДС
1. Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък

До 31-ви януари:
ЗКПО
1. Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО.
2. Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец декември 2009 г.

ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през декември 2009 г. са направени само частични плащания.
3. Изчисляване на годишна данъчна основа и определяне на годишен размер на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодатели, които към 31 декември 2009 г. са работодатели по основно трудово правоотношение.

ЗМДТ
1. Подаване на декларация по чл. 61н ЗМДТ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък за 2010 г.
2. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първо тримесечие на 2010 г. Лицата, които до 31 януари са заплатили пълния размер на окончателния годишен (патентен) данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка от 5 на сто.
Read more