ПРОМЕНИ В ЗМИП, ОФИЦИАЛНО И В ДВ БР. 37 ОТ 07.05.2019Г.

ПРОМЕНИ В ЗМИП, официално и в ДВ бр. 37 от 07.05.2019г.

 

ПРОМЯНАТА Е СВЪРЗАНА С УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ОТ ДАНС, КАКТО И С ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

 

На 23.04.2019г. на заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред бяха приети на второ четене предложения за изменения и в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), вече официално и в ДВ бр. 37 от  07.05.2019г. в сила от 11.05.2019г. и на сайта на ДАНС (www.dans.bg).

 

Една от промените е, че се прецизира изискването за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици в Агенцията по вписванията.

Собственици на капитала не подлежат на вписване в случаите: Ако едно юридическо лице (първо ЮЛ) е собственост на едно или няколко други български юридически лица и ако физическите лица, които се явяват крайните действителни собственици на капитала на първото ЮЛ, са вписани в Търговския регистър по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица.
Също така подлежат на вписване действителните собственици при следния случай, когато едно юридическо лице е собственост на едно или няколко други  чуждестранни юридически лица.

Другата промяна е че, се Удължава срокът за изготвяне и приемане на вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Тази промяна по ЗМИП, която е свързана с вътрешните правила, действаше на този етап по начин, че лицата трябваше да изпратят най-късно до 12.05.2019г. своите вътрешни правила до ДАНС, като тяхното неизпращане би довело до санкция от 2000 лв.

Тази промяна означава, че вътрешните правилата следва да бъдат изготвени и приети в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет сайта на ДАНС и не следва да бъдат изпращани към ДАНС, за което агенцията ще уведомява средствата за масово осведомяване. Също така, независимо от отлагането на срока за привеждане на вътрешните правила в съответствие със закона, ЗМИП е в сила, включително изискванията му за докладване на съмнителни операции, идентификация на клиента и на действителния собственик (това е различно от деклариране на действителен собственик) и т.н. Накратко вътрешните правила за предотвратяване на изпирането на пари няма да се изпращат на ДАНС, но трябва да са на разположение при проверки. Контролът за изпълнение на мерките по закона ще се извършва и от БНБ, КФН и комисията за хазарта, като те ще налагат също санкции – освен дирекция Финансово разузнаване на ДАНС.

В това предложение, отпада и изискването към лицата по чл. 4, т. 15, 16 и 18 (правни кантори и агенции за имоти), които са или чиито управители, прокуристи и т.н. са чужди граждани, да изпращат в ДАНС документ, че не са осъждани. Този документ трябва да е наличен при проверки на място.

 

Това са някои от най-важните промени в ЗМИП и се надяваме, че тази информация за направените и одобрени промени и в ДВ бр. 37 от 07.05.2019г. и в сила от 11.05.2019г. ще насочи вниманието и и ще ви помогнe да предприемете последващи действия.

 

От Екипа на KGS

 

”Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер и изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация.”