Tag Archive for: Н-18

ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006Г. ОТ 24.09.2019Г.

”Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер и изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация.”

 

ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006г. от 24.09.2019г.

 

В брой 75 от 24 септември 2019 г. на Държавен вестник (ДВ)е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Въведени са промени в преходни разпоредби като са удължени сроковете, а именно:

  • Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите синтегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД), привеждат дейността си с изискванията на тази наредба в срок до 31 януари 2020г.;
  • Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт,привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 април 2020г., с изключение на лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД, които привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 29 февруари 2020г.. Всички издадени удостоверения за регистрация на сервизни фирми се считат за валидни до 30 април 2020г., с изключение на удостоверения за регистрация на сервизни фирми на ИАСУТД, които са валидни до 29 февруари 2020г.;
  • Производител/разпространителможе да разпространява софтуер, който не отговаря на изискванията, определени в § 26, в срок до 31 януари 2020г.;
  • Лицата по чл. 3, които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 януари 2020г.. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 март 2020г.;
  • Лицата по чл. 3, които не са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 януари 2020г..Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 март 2020г.;
  • Лицата по чл. 3, които извършватпродажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 май 2020г.;
  • Лицата, които използват електронна система с фиксална памет (ЕСФП),привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 в срок до 31 януари 2020г..
  • Лицата, използващи ЕСФП, които към 31 юли 2019г.имат документ за придобиване/сключен договор с производител/вносител за придобиване на ЕСФП от одобрен след 31 март 2019г. тип, както и изготвен график за въвеждане в експлоатация на ЕСФП в стопанисваните от тях обекти, и същите са подадени по електронен път в компетентната териториална дирекция на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. в срок до 30 септември 2019 г..
  • Производителите/вносителите на фискални устройства в срок до 30 октомври 2019г.представят за функционално изпитване устройства с коригирана версия на фърмуера, осигуряваща изпълнение на изискването за автоматично генериране на дневен финансов отчет.

 

От Екипа на KGS