Tag Archive for: счетоводство

СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ – ОТГОВОРНИ ЗА КЛИЕНТИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ

Считано от 26.07.2011г. е в сила законодателна промяна в действащия Закон за мерките срещу изпиране на пари /ЗМИП/, изразяваща се в изменение на разпоредбата на чл.3, ал.2, т.31 и т.32 от закона чрез включване на нови категории лица – по чл.3, ал.2, т.31 от ЗМИП лица, които по занятие извършват счетоводни услуги и по чл.3, ал.2, т.32 – частни съдебни – изпълнители/ЧСИ/.

Първоначална информация:

Разпоредбата на чл.16, ал.1 от ЗМИП / изм. ДВ бр.1 от 2011г., изм. ДВ, бр.31 от 2003г., изм. ДВ бр.109 от 2007г. в сила от 01.01.2008г. въвежда задължение на лицата по чл.3, ал.2 и 3 от ЗМИП в 4-месечен срок от регистрацията си да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари (ВПКПИП), които се утвърждават от Председателя на ДАНС.
Съобразно с принципа на действие на новоприетите норми на чл.3, ал.2, т.31 и т.32 от ЗМИП занапред, в обхвата на приложното поле на чл.16, ал.1 от ЗМИП попадат :
Лица, които по занятие извършват счетоводни услуги. Спрямо тях се прилагат следните срокове за изпълнение :
– До 27.11.2011г. вкл. – приемане на на ВПКПИП
– До 14-дневен срок от приемането им – изпращане на приетите ВПКПИП за утвърждаването им от Председателя на ДАНС.
След тези дати при установено и доказано неизпълнение на това задължение се прилага :
– санкционната норма на чл.23, ал.3 от ЗМИП, приложима спрямо физически лица, допуснали или извършили нарушението, която предвижда налагане на глоба от 200 до 2000лв., ако деянието не съставлява престъпление
– санкционната норма на чл.23, ал.4 от ЗМИП, приложима спрямо еднолични търговци или юридически лица, която предвижда налагане на глоба от 2000 до 50 000лв., ако деянието не съставлява престъпление.

На основание чл.16, ал.4 от ЗМИП професионалните организации и сдружения на лицата по чл.3, ал.2, т.31 и чл.3, ал.2, т.32 от ЗМИП, съгласувано с ДАНС, могат да приемат единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари , към които членовете на тези организации и сдружения могат да се присъединяват в срок до 27.11.2011г. с декларация. Единните вътрешни правила и декларациите се изпращат в ДАНС в 14-дневен срок от приемането им.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ЛИЦАТА, КОИТО ПО ЗАНЯТИЕ ИЗВЪРШВАТ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА, ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 31 ОТ ЗМИП

Ето и чл.3 от ЗМИП
Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са:
1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация;
2. идентифициране на действителния собственик на клиента – юридическо лице, и предприемане на съответни действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето по ал. 2 и 3 да приеме за установен действителния собственик;
3. събиране на информация от клиента относно целта и характера на отношението, което е установено или предстои да бъде установено с него;
4. текущо наблюдение върху установените търговски или професионални отношения и проверка на сделките и операциите, извършвани в рамките на тези отношения, доколко те съответстват на наличната информация за клиента, за неговата търговска дейност и рисков профил, в т. ч. изясняване на произхода на средствата в посочените от закона случаи;
5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти.
(2) Мерките по ал. 1 са задължителни за:
1. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.04.2011 г.) Българската народна банка, кредитните институции, които извършват дейност на територията на Република България, финансовите институции, обменните бюра, както и другите доставчици на платежни услуги;
2. (доп. – ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България; застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници от държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които осъществяват дейност на територията на Република България; застрахователи и презастрахователи със седалище в държави, различни от посочените, получили лиценз от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност в Република България чрез клон; застрахователни посредници със седалище в държави, различни от посочените, вписани в регистър на Комисията за финансов надзор;
3. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) колективни инвестиционни схеми, инвестиционни посредници и управляващи дружества;
4. (нова – ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп. – ДВ, бр. 92 от 2007 г.) пенсионноосигурителни дружества и здравноосигурителни дружества;
5. (предишна т. 4, изм. – ДВ, бр. 1 от 2001 г.) органи по приватизацията;
6. (предишна т. 5, изм. – ДВ, бр. 1 от 2001 г.) лица, организиращи възлагането на обществени поръчки;
7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 1 от 2001 г.) лица, организиращи и провеждащи хазартни игри;
8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 1 от 2001 г.) юридически лица, към които има взаимоспомагателни каси;
9. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 1 от 2001 г.) лица, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи;
10. (предишна т. 9 – ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) пощенските оператори, лицензирани да извършват пощенски парични преводи съгласно Закона за пощенските услуги;
11. (предишна т. 10 – ДВ, бр. 1 от 2001 г.) нотариуси;
12. (предишна т. 11 – ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) пазарен оператор и/или регулиран пазар;
13. (предишна т. 12 – ДВ, бр. 1 от 2001 г.) лизингови предприятия;
14. (предишна т. 13, изм. – ДВ, бр. 1 от 2001 г.) държавни и общински органи, сключващи договори за концесии;
15. (предишна т. 14 – ДВ, бр. 1 от 2001 г.) политически партии;
16. (предишна т. 15 – ДВ, бр. 1 от 2001 г.) професионални съюзи и съсловни организации;
17. (предишна т. 16, изм. – ДВ, бр. 1 от 2001 г.) юридически лица с нестопанска цел;
18. (предишна т. 17, изм. – ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2008 г.) регистрирани одитори;
19. (предишна т. 18 – ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) органи на Националната агенция за приходите;
20. (предишна т. 19, изм. – ДВ, бр. 1 от 2001 г.) митнически органи;
21. (нова – ДВ, бр. 1 от 2001 г., доп. – ДВ, бр. 31 от 2003 г., отм. – ДВ, бр. 16 от 2011 г.)
22. (нова – ДВ, бр. 1 от 2001 г.) спортни организации;
23. (нова – ДВ, бр. 1 от 2001 г.) Централния депозитар;
24. (нова – ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2007 г., отм. – ДВ, бр. 16 от 2011 г.)
25. (нова – ДВ, бр. 1 от 2001 г.) търговци на оръжие, петрол и петролни продукти;
26. (нова – ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2003 г.) лица, които по занятие извършват консултации в областта на данъчното облагане;
27. (нова – ДВ, бр. 1 от 2001 г.) търговци на едро;
28. (нова – ДВ, бр. 31 от 2003 г.) лица, които по занятие извършват правни консултации, когато:
а) участват в планирането или изпълнението на операция или сделка на свой клиент относно:
аа) покупко-продажба на недвижим имот или прехвърляне на предприятие на търговец;
бб) управление на пари, ценни книжа или други финансови активи;
вв) откриване или разпореждане с банкова сметка или със сметка за ценни книжа;
гг) набавяне на средства за учредяване на търговец, увеличаване на капитала на търговско дружество, за предоставяне на заем или за всяка друга форма на набавяне на средства за осъществяване на дейността на търговеца;
дд) (доп. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) учредяване, организиране на дейността или управление на търговец или друго юридическо лице, офшорна компания, компания, предоставена на доверително управление, или друга подобна структура;
ее) (нова – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) доверително управление на имущество;
б) действат за сметка на или от името на свой клиент в каквато и да е финансова операция или сделка с недвижим имот;
29. (нова – ДВ, бр. 31 от 2003 г.) лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти;
30. (нова – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) лица, които по занятие предоставят:
а) адрес на управление, адрес за кореспонденция или офис за целите на регистрация на юридическо лице;
б) услуга по регистриране на юридическо лице, офшорна компания, компания на доверително управление или друга подобна структура;
в) услуги на доверително управление на имущество или на лице по буква „б“;
31. (нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) лица, които по занятие извършват счетоводни услуги;
32. (нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) частните съдебни изпълнители.
(3) Мерките по ал. 1 са задължителни за лицата по ал. 2 и тогава, когато те са обявени в несъстоятелност и в ликвидация.
(4) (Доп. – ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Мерките по ал. 1 се прилагат и към регистрираните в чужбина клонове на лицата по ал. 2 и 3, както и към регистрираните в страната клонове на чужди лица, попадащи в кръга на посочените в ал. 2 и 3.
(5) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2003 г., отм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.)
(6) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Лицата по ал. 2, т. 28 не са задължени да съобщават по реда на този закон информацията, станала им известна при или по повод участие в съдебно или досъдебно производство, което е висящо, предстои да бъде открито или е приключило, както и информацията, свързана с установяване на правното положение на клиент.
(7) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм. – ДВ, бр. 16 от 2011 г.)