Tag Archive for: нова версия

ДАННИТЕ ЗА БОЛНИЧНИТЕ, ПРЕДСТАВЯНИ В НОИ СЛЕД 31.03.2012 Г. В НОВ ФОРМАТ

Публикувана е нова спецификация на входните файлове с данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ, в сила от 01.04.2012 г. Файлът с опис се разширява с информацията от Приложение №15 към НИИПОПДОО «Декларация от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение», във връзка с измененията на Наредбата.

Ще бъдат публикувани нови версии на продуктите под DOS и WINDOWS, разпространявани от НОИ и нова версия на приложението за ON-Line тестване на данни, подавани в НОИ.

Данните, представяни в НОИ след 31.03.2012 г. следва да бъдат изготвени по новата спецификация/ с новите версии. Представяните в НОИ данни до 31.03.2012 г. следва да бъдат изготвени по старата спецификация/ със старите версии на продуктите.

Това ще наложи актуализация (нова версия) на програмните продукти за обработка на заплатите най-късно до 31.03.2012г.

ДДС ДЕКЛАРАЦИИ И ДНЕВНИЦИ ЗА М.МАРТ ЩЕ СЕ ПОПЪЛВАТ ПО НОВ НАЧИН

Според промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Промените влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Това изискване ще наложи актуализации (нови версии) на всички софтуерни системи, които съставят ДДС дневници и декларации.