Tag Archive for: декларация

ВСИЧКИ ЛИЦА, ИЗПЛАТИЛИ ИЛИ НАЧИСЛИЛИ ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПОДАВАТ ОЩЕ ЕДНА ДЕКЛАРАЦИЯ КЪМ НАП

Националната агенция за приходите въвежда още една нова декларация. Тя трябва да бъде подадена от всички, изплатили или начислили през миналата година доходи (до 500 000 лв. годишно), за които е приложена сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Крайният срок за подаването на формуляра за тази година е 02 април.

Декларацията се подава всяка година, като срокът за това е до 31 март. Изключение в датата има през настоящата година, тъй като тя се пада почивен ден. Наказанието за неподаден формуляр е в размер между 500 и 1000 лв. Ако нарушението бъде извършено повторно, санкцията е съответно между 1000 и 10 000 лв.

Новият формуляр се подава от всички платци на доходи, които са задължени да удържат и внасят данък при източника по ЗКПО и окончателен данък по ЗДДФЛ. Сред обхванатите доходи са например: дивиденти и ликвидационни дялове, лихви, доходи от наем на движимо и недвижимо имущество, авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения по договори за франчайз и факторинг, възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице, обезщетения за пропуснати ползи и неустойки, стипендии за обучение в страната и чужбина и др.

ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА НЕДЖИЖИММИТЕ ИМОТИ НА ФИРМИ

До края на юни 2010 година, всички фирми, включително и едноличните търговци, трябва да предекларират недвижимите си имоти. Причината е, че след промени в закона, облагането вече ще става на база по-високата ставка от данъчната оценка на имота и отчетната стойност по баланс. Нововъведението ще влезе в сила от 2011 година, но за да се натрупа необходимата база данни, срокът за предекларирането на имотите трябва да стане до 30 юни тази година. Ако срокът бъде просрочен, следват глоби за административно нарушение. Read more

ВРЕМЕННИТЕ ВНОСКИ ОТ СЪДРУЖНИЦИТЕ В ДРУЖЕСТВО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ДЕКЛАРИРАНЕ В ГДД ПО ЗДДФЛ

В указание на НАП се уточняват заемите (предоставените парични средства), които не подлежат на деклариране по чл.50 ал.1т.5 от ЗДДФЛ.

Накратко, в Годишното данъчна декларация НЕ СЕ ДЕКЛАРИРАТ:

1. Допълнителните вноски в капитала на дружеството, извършени по реда на чл.134 от ТЗ – направените по решение на общото събрание задължителни вноски за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства.

2. Паричните взаимоотношения – получени и продеставени средства – между физическо лице, собстваник на ЕТ и неговото предприятие.

3. Предоставени/получени заеми от предприятието на ЕТ. Същите се обявяват в отчетите на ЕТ.

4. Сумите за издръжка по смисъла на семейния кодекс (деца и съпруг/а, родители, внуци, правнуци, братя, сестри, дадо, баба), както и сумите, получени като дарение.

Тук можете да видите целия текст на указанието.

НОВА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Всички лица, които имат задължение сами да внасят здравноосигурителни вноски от 01.01.2010 г. подават нова декларация – образец 7

Тя се подава в териториалните структури на НАП по постоянен адрес. Това в масовия случай са трайно безработни, които не получават   обезщетения от бюрата по труда и не са осигурени здравно от държавата. Задължението за подаване на декларация образец 7 не се отнася за лицата, регистрирани като самоосигуряващи се (едноличните търговци, собствениците или съдружниците в търговски дружества, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, земеделските и тютюнопроизводителите).

Декларация образец 7 се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, в който е възникнало обстоятелството за внасянето на здравноосигурителните вноски от лицата, които не са осигурени на друго основание. Тоест ако от 1 януари сте в това качество и трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то до края на месец февруари трябва да подадете декларация образец 7. Всички, които не подадат декларацията, но са били задължени да го направят, ще бъдат глобени от 500 до 1000 лева.

Декларация образец 7 може да се изпрати и по пощата с обратна разписка.

От 2010 г. влиза в сила още една промяна, която засяга българските граждани. От началото на годината здравноосигурителните права на лицата, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси здравна помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски.

От тази година лицата, които сами внасят здравноосигурителните си вноски и не са регистрирани като самоосигуряващити се (трайно безработни и не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и др.), дължат месечно 16,80 лева за здравни вноски. Те се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“