Tag Archive for: влог

ФОНДЪТ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ ГАРАНТИРА ИЗЦЯЛО ВЛОГОВЕТЕ ДО 196 000 ЛВ.

От 31 декември 2010 г. влиза в сила изменението в Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ), съгласно което размерът на гарантираното покритие на влоговете в банките се увеличава от 100 000 лв. на 196 000 лв.

Съгласно изменението Фондът за гарантиране на влоговете в банките, считано от 31 декември 2010 г., гарантира пълното изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв. Гарантирани са влоговете на граждани и фирми в левове и в чуждестранна валута.

Изменението в ЗГВБ е направено с § 68. от Закона за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, обнародван в Държавен вестник, бр. 101 от 28 декември 2010 г.

Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити по отношение на гарантирания размер и срока на изплащане изисква до 31 декември 2010 г. държавите-членки да предоставят гаранция по влоговете в банките в размер на 100 000 евро. Унифицирането на правилата за гарантиране на депозитите цели укрепване на доверието на вложителите в държавите-членки на ЕС във финансовия сектор, както и осигуряване на по-голяма стабилност на финансовия пазар в Общността.