Tag Archive for: болнични

НОВ РЕД НА ПРЕДАВАНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ В НОИ

Досега болничните трябваше да пристигат 2 дни след плащането на заплатите. При неизплатени възнаграждения срокът за предаване на болничните започваше да тече в края на месеца след месеца на боледуването. Така реално болнични можеше да се получат и до два месеца след болестта. Заради промените в нормативната база от НОИ очакват догодина да изплащат по-бързо болничните и обезщетенията за майчинство, тъй като отпада обвързването им с плащането на трудовите възнаграждения.

От 2013 г. болничните вече трябва да се носят в НОИ до 15-о число на месеца след боледуването, независимо дали са платени заплатите или не. След това в института трябва да ги обработят пак в рамките на 15 работни дни.
За забавяне на предаването на болнични глобата е между 100 лв. и 1000 лв. за всеки отделен случай.

ДАННИТЕ ЗА БОЛНИЧНИТЕ, ПРЕДСТАВЯНИ В НОИ СЛЕД 31.03.2012 Г. В НОВ ФОРМАТ

Публикувана е нова спецификация на входните файлове с данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ, в сила от 01.04.2012 г. Файлът с опис се разширява с информацията от Приложение №15 към НИИПОПДОО «Декларация от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение», във връзка с измененията на Наредбата.

Ще бъдат публикувани нови версии на продуктите под DOS и WINDOWS, разпространявани от НОИ и нова версия на приложението за ON-Line тестване на данни, подавани в НОИ.

Данните, представяни в НОИ след 31.03.2012 г. следва да бъдат изготвени по новата спецификация/ с новите версии. Представяните в НОИ данни до 31.03.2012 г. следва да бъдат изготвени по старата спецификация/ със старите версии на продуктите.

Това ще наложи актуализация (нова версия) на програмните продукти за обработка на заплатите най-късно до 31.03.2012г.