ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006Г. ОТ 24.09.2019Г.

”Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер и изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация.”

 

ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006г. от 24.09.2019г.

 

В брой 75 от 24 септември 2019 г. на Държавен вестник (ДВ)е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Въведени са промени в преходни разпоредби като са удължени сроковете, а именно:

  • Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите синтегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД), привеждат дейността си с изискванията на тази наредба в срок до 31 януари 2020г.;
  • Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт,привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 април 2020г., с изключение на лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД, които привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 29 февруари 2020г.. Всички издадени удостоверения за регистрация на сервизни фирми се считат за валидни до 30 април 2020г., с изключение на удостоверения за регистрация на сервизни фирми на ИАСУТД, които са валидни до 29 февруари 2020г.;
  • Производител/разпространителможе да разпространява софтуер, който не отговаря на изискванията, определени в § 26, в срок до 31 януари 2020г.;
  • Лицата по чл. 3, които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 януари 2020г.. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 март 2020г.;
  • Лицата по чл. 3, които не са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 януари 2020г..Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 март 2020г.;
  • Лицата по чл. 3, които извършватпродажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 май 2020г.;
  • Лицата, които използват електронна система с фиксална памет (ЕСФП),привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 в срок до 31 януари 2020г..
  • Лицата, използващи ЕСФП, които към 31 юли 2019г.имат документ за придобиване/сключен договор с производител/вносител за придобиване на ЕСФП от одобрен след 31 март 2019г. тип, както и изготвен график за въвеждане в експлоатация на ЕСФП в стопанисваните от тях обекти, и същите са подадени по електронен път в компетентната териториална дирекция на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. в срок до 30 септември 2019 г..
  • Производителите/вносителите на фискални устройства в срок до 30 октомври 2019г.представят за функционално изпитване устройства с коригирана версия на фърмуера, осигуряваща изпълнение на изискването за автоматично генериране на дневен финансов отчет.

 

От Екипа на KGS

ПРОМЕНИ В ЗМИП, ОФИЦИАЛНО И В ДВ БР. 37 ОТ 07.05.2019Г.

ПРОМЕНИ В ЗМИП, официално и в ДВ бр. 37 от 07.05.2019г.

 

ПРОМЯНАТА Е СВЪРЗАНА С УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ОТ ДАНС, КАКТО И С ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

 

На 23.04.2019г. на заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред бяха приети на второ четене предложения за изменения и в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), вече официално и в ДВ бр. 37 от  07.05.2019г. в сила от 11.05.2019г. и на сайта на ДАНС (www.dans.bg).

 

Една от промените е, че се прецизира изискването за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици в Агенцията по вписванията.

Собственици на капитала не подлежат на вписване в случаите: Ако едно юридическо лице (първо ЮЛ) е собственост на едно или няколко други български юридически лица и ако физическите лица, които се явяват крайните действителни собственици на капитала на първото ЮЛ, са вписани в Търговския регистър по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица.
Също така подлежат на вписване действителните собственици при следния случай, когато едно юридическо лице е собственост на едно или няколко други  чуждестранни юридически лица.

Другата промяна е че, се Удължава срокът за изготвяне и приемане на вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Тази промяна по ЗМИП, която е свързана с вътрешните правила, действаше на този етап по начин, че лицата трябваше да изпратят най-късно до 12.05.2019г. своите вътрешни правила до ДАНС, като тяхното неизпращане би довело до санкция от 2000 лв.

Тази промяна означава, че вътрешните правилата следва да бъдат изготвени и приети в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет сайта на ДАНС и не следва да бъдат изпращани към ДАНС, за което агенцията ще уведомява средствата за масово осведомяване. Също така, независимо от отлагането на срока за привеждане на вътрешните правила в съответствие със закона, ЗМИП е в сила, включително изискванията му за докладване на съмнителни операции, идентификация на клиента и на действителния собственик (това е различно от деклариране на действителен собственик) и т.н. Накратко вътрешните правила за предотвратяване на изпирането на пари няма да се изпращат на ДАНС, но трябва да са на разположение при проверки. Контролът за изпълнение на мерките по закона ще се извършва и от БНБ, КФН и комисията за хазарта, като те ще налагат също санкции – освен дирекция Финансово разузнаване на ДАНС.

В това предложение, отпада и изискването към лицата по чл. 4, т. 15, 16 и 18 (правни кантори и агенции за имоти), които са или чиито управители, прокуристи и т.н. са чужди граждани, да изпращат в ДАНС документ, че не са осъждани. Този документ трябва да е наличен при проверки на място.

 

Това са някои от най-важните промени в ЗМИП и се надяваме, че тази информация за направените и одобрени промени и в ДВ бр. 37 от 07.05.2019г. и в сила от 11.05.2019г. ще насочи вниманието и и ще ви помогнe да предприемете последващи действия.

 

От Екипа на KGS

 

”Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер и изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация.”

ТИЙМБИЛДИНГ 2015

Организираният в началото на месец август Тиймбилдинг осигури на служителите на Кей Джи Ес многобройни положителни емоции, усмивки и запечатани в спомени красиви моменти. Екипът доказа, че може да работи сплотено и колективно не само в работна обстановка, но и по време на отборни игри и забавления.

Творческа работилница

Спортни дейности

Креативни игри

Заедно с природата

Скрити таланти

Наградени

КЕЙ ДЖИ ЕС КОНСУЛТ 10 ГОДИНИ!

През месец ноември 2014 г. се навършиха 10 години от създаването на Кей Джи Ес Консулт. Начало на дейността е поставено на 25.11.2004 г. Оттогава и до ден днешен фирмата развива потенциала си както със стабилно увеличаване броя на клиентите, така и с непрекъснато повишаване броя на служителите и тяхната квалификация. Поводът бе отбелязан подобаващо с вечерен коктейл. Събитието се състоя на 14-ти ноември в Central Park Hotel, София. Присъстващи бяха клиенти и партньори на фирмата. Вечерта бе изпълнена с множество положителнии емоции, усмивки, музика и танци.

 

На партито по случай рождения ден бе организирана благотворителна инициатива. Всеки желаещ можеше да дари средства според преценката и възможностите си в предназначените за целта кутии за дарения. Събраната сума бе дарена в помощ на 10-годишната Еми Маринова.

Кей Джи Ес Консулт работи в името на клиентите си, тяхната стабилност и увереност в бизнес средата, която са избрали. Екипът на фирмата си пожелава успехи в бъдеще, ползотворна работа и творчески ентусиазъм съвместно със своите клиенти и партньори, за да отбелязва с гордост своя рожден ден още дълги години.